Speellijst

Speellijst

17-feb    De pleats              Burgum                    It Nut                               Portret 2

5-mrt      Zaal                       Wolvegea                fryske krite                       Portret 2

19-mrt    De trije doarpen  Kollumersweach      Iepenbiere foarstelling  Portret 2

26-mrt    De Huchte            Houtigehage           Iepenbiere foarstelling  Portret 2

1-apr      Theater Sense      Dokkum                   CNV                                 Portret 2

2-apr      Doarpstsjerke       Rottefalle                 Iepenbiere foarstelling  Portret 2

27-aug   Easterbarren         Eastermar                Strjitteteater                    Die Germanico's

27-sep   Blomketerp           Frentsjer                  it Nut                                Portret 1

18-sep   Feesttinte              Houtigehage           Iepenbiere foarstelling  Portret 1

19-sep   Geahus                  Garyp                       Iepenbiere foarstelling  Portret 2

16-dec                                  Feanwâlden             Vr. van Nu                       Portret 1

23-nov                                  Frentsjer                   KVG                                 Portret 1 

LR_-_Hymp_Hamptheater_2020_©_Sieta_Stel_Fotografie-063.jpg